הפחתת אגרת פינוי הפסולת העודפת ברשויות המקומיות – לבעלי עסקים בלבד

הפחיתו את עלויות אגרת הפסולת העודפת ברשות המקומית בכ 90%

בעקבות  בג"צ חולון 1756/10 נקבע כי רשויות מקומיות רשאיות לגבות, בחקיקת חוק עזר מתאים, אגרת פסולת עודפת על בעלי עסקים ומפעלים לשם טיפול בפסולת הכללית שברשותם. אגרה זו יכולה להגיע לסכומים משמעותים ביותר עבור תעשיינים ובתי עסק. 

בחודש דצמבר 2018 פרסמו משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה נהלים לקביעת אגרת פסולת עודפת תוך דגש על יכולת הפחתת העלויות המחייבת התקשרות קבועה עם גוף יישום מוכר בהסכם לשם קבלת ההפחתה. חתימת ההסכם הינה מרכיב מחייב בקבלת הנחה אפשרית. 

בהתאם להנחיות משרד הפנים לרשויות המקומיות, על התחשיב לכלול מרכיב משמעותי של הטבה לבית העסק (עד כדי הפחתת כ 90% מהתשלום) ככל ופועל בית העסק להפרדת פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות וכן פסולת אריזות מזרמי הפסולת הרגילים באמצעות תאגידי המיחזור. קבלת ההטבה כרוכה בהתקשרות עם תאגיד מ.א.י בהסכם מחזיק להפרדה, פינוי ומיחזור פסולת חשמלית, אלקטרונית וסוללות - ללא עלות.   התאגיד אמון על פינוי ,איסוף ומיחזור הפסולת וכן למעקב ודיווח סביבתי קפדני למשרד להגנת הסביבה. 

להתקשרות עם תאגיד מ.א.י כמחזיק עסקי בפסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות