הפחתת אגרת פינוי פסולת עודפת ברשויות המקומיות לבעלי עסקים

הפחיתו את עלויות אגרת הפסולת העודפת ברשות המקומית בכ 90%

בעקבות  בג"צ חולון 1756/10 נקבע כי רשויות מקומיות רשאיות לגבות, בחקיקת חוק עזר מתאים, אגרת פסולת עודפת על בעלי עסקים ומפעלים לשם טיפול בפסולת הכללית שברשותם. אגרה זו יכולה להגיע לסכומים משמעותים ביותר עבור תעשיינים ובתי עסק. 

בחודש דצמבר 2018 פרסמו משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה נהלים לקביעת אגרת פסולת עודפת תוך דגש על יכולת הפחתת העלויות המחייבת התקשרות קבועה עם גוף יישום מוכר בהסכם לשם קבלת ההפחתה. חתימת ההסכם הינה מרכיב מחייב בקבלת הנחה אפשרית. 

נוהל לעניין אישור חוקי עזר בעניין אגרת פינוי פסולת עודפת - 2018

בהתאם להנחיות משרד הפנים לרשויות המקומיות, על התחשיב לכלול מרכיב משמעותי של הטבה לבית העסק (עד כדי הפחתת כ 90% מהתשלום) ככל ופועל בית העסק להפרדת פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות וכן פסולת אריזות מזרמי הפסולת הרגילים באמצעות תאגידי המיחזור. קבלת ההטבה כרוכה בהתקשרות עם תאגיד מ.א.י בהסכם מחזיק להפרדה, פינוי ומיחזור פסולת חשמלית, אלקטרונית וסוללות - ללא עלות.   התאגיד אמון על פינוי ,איסוף ומיחזור הפסולת וכן למעקב ודיווח סביבתי קפדני למשרד להגנת הסביבה. 

  • האם בבית העסק היקף פסולת מעורבת משמעותית? 
  • האם הסדרתם על פי חוק את העברת הפסולת האלקטרונית למחזור עם תאגיד מ.א.י ? 
  • האם ברשותכם אישור מחזור כדין בעבור כל הציוד שהופקד למחזור?
  • האם חברתכם עומדת בדרישות החוק והמשרד להגנת הסביבה והתקשרה עם תאגיד מיחזור?

תיאור תהליך הפינוי לאחר ההתקשרות

לאחר חתימת ההסכם וקבלת מספר התקשרות ממ.א.י, תוכלו בכל עת לפנות למ.א.י ולהזמין פינוי פסולת חשמלית. הפינוי יעשה בתיאום ובאחריות קבלן מורשה בעוד מימון עלויותיו יהיו על ידי מ.א.י ובכפוף לתנאי ההסכם שנחתם עם בית העסק. במועד מסירת הציוד יעביר קבלן הפינוי  לידי המחזיק תעודת הפקדה מטעם מ.א.י. לאחר הפינוי בפועל ומיחזורו תועבר במייל חוזר למחזיק תעודת מיחזור המאשרת גרט והעברה למיחזור מוכר בהתאם לחוק.

מהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי
סעיף  34. (א) מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.
(ב) לגבי פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף קטן (א), שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפעל המחזיק לגבי אותה פסולת בהתאם להוראות לפי כל דין.

כמה ממחזיקי הפסולת האלקטרונית שהתקשרו עם מאי