חובות יבואנים ויצרנים למיחזור פסולת אלקטרונית וחשמלית

מקורות מידע נוספים:

בסיס להבנת החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית

החקיקה מבוססת על דירקטיבה של הפרלמנט האירופי משנת 2003. מדובר בחקיקה מובילה בתחום ההתמודדות עם הבעיה ההולכת ומחריפה של זיהום סביבתי הנגרם בגלל טיפול לא מבוקר בפסולת אלקטרונית, חקיקה שנודעת כיום בעולם בשם דירקטיבת WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment. הפסולת האלקטרונית מהווה בישראל כ 1% מסך הפסולת אך עדיין גורמת ל 70% מהזיהום והרעילות אותה גורמת כלל הפסולת ממשקי הבית.

העיקרון עליו מושתת צו ה-WEEE מכונה עיקרון "אחריות היצרן המורחבת" ולכן זהו גם העיקרון המנחה את החוק בארץ. העיקרון קובע כי ראוי להטיל את הנטל הכלכלי של התמודדות עם בעיה של פגיעה באיכות הסביבה על הגורם האחראי לזיהום. החוק מגדיר מכסות מיחזור בהתאם לסך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר על ידי יבואנים ויצרנים בהן נדרשת החברה הרלוונטית לעמוד . האחריות ליבואן ויצרן בחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית הינה ראשית להתקשרות ומימון פעילותו של גוף יישום מוכר למימוש אחריותו לאיסוף וטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות. על כל יצרן ויבואן של ציוד וסוללות בישראל להשלים התקשרות עם גוף יישום מוכר . כחלק מתהליך ההתקשרות אישר המשרד להגנת הסביבה את נוסח הסכמי ההתקשרות הנידרשים ואת עלויות המיחזור שנקבעו על ידי אותם גופים. לחברות אשר מייבאות או מייצרות ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות על סוגיהם, להשלים ולחתום על הסכם התקשרות עם יצרן או יבואן. אם חברתכם הינה גם משווקות ציוד וסוללות אם בנקודות מכירה ואם באופן ישיר ללקוחות, יש להשלים הסכם התקשרות עם משווקים.

כמה מילים על מ.א.י:

מ.א.י הינו גוף היישום המוכר המקצועי ביותר, הגדול ביותר ועם פריסת תשתית איסוף בהתאם להוראות החוק הרחבה ביותר בישראל.  מ.א.י שומרת על מעמד אוביקטיבי למימוש מטרות החוק ואינה בבעלות מפעל מיחזור או קבלן איסוף ובכך חותרת למתן שירות הטוב ביותר בישראל במחיר אטרקטיבי תוך שקיפות מלאה -   קרא עוד על מ.א.י.

כיצד מתחילים?

כדי ליישם את הוראות החוק כיבואנים או יצרנים, אליכם בראש ובראשונה להתקשר עם מ.א.י כגוף יישום מוכר  שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. ניתן ליצור איתנו קשר דרך האתר , טלפונית 077-2188446 שלוחה 2 .

את תהליך ההתקשרות ניתן לחלק לשלושה שלבים:

  1. חתימה על הסכמי התקשרות עם מאי כיבואן/יצרן. ראה הסכמים כאן
  2. מילוי טפסי דיווח ראשוניים - המלצתינו, יש להיערך מיחשובית בתוך החברה על מנת להקל על התהליך בפעמים הבאות. הנתונים הנדרשים לדיווח הינם כמות המוצרים (מסווגים לפי מק"ט מאי) ומשקל המוצרים.
  3. תשלום למאי בהתאם לחוק -ראה מחירון מ.א.י

עלויות ההתקשרות עם גוף יישום מוכר ליישום החוק: 

עלויות מימון התאגיד על פי חוק מנותחות משנה לשנה ומוצגות ליבואנים וליצרנים כתמחיר מ.א.י ליבואן על פי רשימה מפורטת  "רשימת מ.א.י"  המציינת עלות למיחזור סביבתי לכל פריט נמכר ובהתאם ליעדי המיחזור אליהם מחויב התאגיד בחוק.  העלויות מפורסמות באתר מ.א.י. התשלום לתאגיד נעשה בכל רבעון קדימה ומחושב בהתאם להיקף המכירות המוצהר על ידי היבואן לשנה קודמת (בדומה להתקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר).ניתן לבצע את הדיווח והתשלום לכל סוג פריט או בחישוב קטגוריאלי לפי טון. ההחלטה כיצד לחשב נעשית בהתאם לכמות סוגי המוצרים ואופיו של כל חייב בחוק.

הצגת דרישות החוק העיקריות מיבואנים ויצרנים 

 יבואנים ויצרנים

הגדרה: מי שמייבא או מייצר (בעצמו או באמצעות אחר) במסגרת עסקו סוללות או מצברים או ציוד חשמלי ואלקטרוני למכירה או לשיווק בישראל

א. מיחזור פסולת אלקטרונית אשר אינה בהכרח מתוצרתו ובהיקף מחייב מיחס הציוד האלקטרוני שמכר במשקל (החל מ 15% ב 2014 ועד 50% בשנת 2020 ואילך).

חובת מיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני 3. (א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני יבצעו, בכל שנה, מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה, לאחר שהופחת ממנו משקל פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שהועברה לשימוש חוזר באותה שנה (בסעיף זה – יעד מיחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני).

ב. דיווח מפורט למשרד להגנת הסביבה על הכמות הנמכרת, הממוחזרת, המושבת והמטופלת בכל חצי שנה.

חובת דיווח למנהל 5. (א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ידווחו למנהל, דיווח חצי-שנתי ודיווח שנתי, על כל אלה:...

ג. התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם ומימון פעולתו לשם עמידה ביעדי המיחזור

חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר  8. (א)      לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי פרק זה, על יצרן ועל יבואן להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר, שקיבל הכרה לפי סעיף 14 ....(ב) יצרן ויבואן יהיו אחראים למימון כל העלויות של גוף היישום המוכר שעמו התקשרו בהתאם להוראות סעיף קטן (א), הנדרשות לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים...