מחירון מ.א.י ליבואנים ויצרנים

  • לאתר מבנה מחירון נספח ט מאי מעודכן 2020מחירון הטיפול להלן מציין עלויות לאיסוף וטיפול לפי מוצר נמכר בישראל. המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

  • מחירון זה הינו בהתאם למודל המחירים של מ.א.י לתקופת ההכרה השנייה כפי שהוגש למשרד להגנת הסביבה  ב 11 בינואר 2019 ערב קבלת ההכרה השניה.

  • להורדת המחירון הקובע  בקישור זה:

  • מחירון נספח ט מאי 2020