מחירון מ.א.י ליבואנים ויצרנים

  • מבנה מחירון נספח ט מאי מעודכן 2019מחירון הטיפול להלן מציין עלויות לאיסוף וטיפול לפי מוצר נמכר בישראל. המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

  • מחירון זה הינו בהתאם למודל המחירים של מ.א.י לתקופת ההכרה השנייה כפי שהוגש למשרד להגנת הסביבה  ב 11 בינואר 2019 ערב קבלת ההכרה.

  • ניתן להוריד את המחירון הקובע לשנת 2019 בקישור זה:
    ממבנה מחירון נספח ט מאי מעודכן 2019

  • בהתאם להוראת "המנהל"  מטעם המשרד להגנת הסביבה (הרגולטור) מיום ה 9.3.2017, נאסר לערוך שינויים במחירון דמי הטיפול עד לקבלת הנחיות מפורטות לעניין הסדרי האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית ובסוללות.