מאי – חוזה התקשרות עם מחזיק – אושר על ידי המשרד להגנס פברואר 2014

הסכם התקשרות בין מחזיק בפסולת אלקטרונית (שאינו מהמגזר הביתי) לבין גוף יישום מוכר – מ.א.י

מאי - חוזה התקשרות עם מחזיק - אושר על ידי המשרד להגנס פברואר 2014

בית עסק אשר ברשותו פסולת ציוד וסוללות מכל סוג מחויב להתקשר בהסכם התקשרות עם גוף יישום מוכר ולהעביר לחזקתו את כלל הפסולת והציוד למיחזור מוכר ומוסדר. העברה כאמור לא תהיה כרוכה בהעברת תמורה בעבור הפסולת מעבר למימון עלויות הפינוי על ידי גוף היישום המוכר בהתאם לאמור בסעיף 34 לחוק. הואיל וגוף היישום המוכר הינו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק (כהגדרתו להלן); והואיל וגוף היישום המוכר הוכר על-ידי המנהל כגוף יישום מוכר על פי החוק; והואיל ועל-פי החוק מוטלת חובה על כל מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי ובכלל זה על המחזיק להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו; והואיל והמחזיק מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות הנובעות מהן, כמפורט בנספח המקדמי להסכם זה; והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את מערכת היחסים המשפטית ביניהם, הכל כמפורט בהסכם זה להלן. את ההסכם יש להחזיר חתום על ידי מנהל בחברה בתוספת פרוטוקול מורשי חתימה ותעודת התאגדות.