אני חתום עם קבלן לפינוי פסולת ציוד חשמלי למיחזור. האם אני עומד בחובותי על פי חוק?

לא. יש לחתום על הסכם עם גוף מוכר ולפנות את הפסולת על ידי קבלני איסוף מאושרים על ידי מ.א.י ולנהל רישום לפי החוק.