האם ההתקשרות עם מ.א.י כמשווק כרוכה בעלות או בתשלום?

בהתאם לחוק לא תגבה תמורה מהמשווק וכן לא תשולם תמורה למשווק עבור תהליך האיסוף, ההצבה והפינוי, למעט תשלום לכיסוי עלות המיכלים במקרה של אובדן, נזק או גניבה של מיכלי האצירה שהוצבו אצל המשווק, על ידי מ.א.י.