כבית עסק (“מחזיק”) כיצד עלי לנהוג בפסולת ציוד אלקטרוני וסוללות לאחר כניסת החוק לתוקף?

ככל ובית עסק אינו גורם העוסק מטבעו בפסולת ומחזיק בכמות פסולת ציוד וסוללות משמעותית, עליו לפנות לתאגיד המיחזור מ.א.י ולהתקשר עימו בהסכם מחזיק בפסולת ציוד וסוללות כפי שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה . יש לאחסן פסולת ציוד וסוללות במקום סגור, שאינו חשוף לפגע מזג אוויר ורחוק ככל הניתן מעובדי המשרד או החברה.  עם הגעת קבלן הפינוי ימסר לבית העסק תעודת הפקדה מאושרת על ידי תאגיד המיחזור ומזהה פינוי מספרי. לאחר כ-60 יום ממועד הפקדת פסולת הציוד תועבר לבית העסק תעודת מיחזור כדין (דוגמא לתעודת מיחזור מאושרת) לאחר שתאגיד המיחזור מ.א.י וידא ואישר כי הציוד שהועבר טופל, הושמד ומוחזר באופן סביבתי ונאות במיתקני הטיפול המורשים.