כיצד מתבצע תהליך העברת הפסולת למיחזור?

מיחזור מחזיקים תהליך
מיחזור מחזיקים תהליך

קבלת השירות למחזיקים שאינם מהמגזר הבייתי מתאפשרת ישירות מתאגיד מ.א.י או באמצעות קבלני פינוי ומיון מורשים מטעם מ.א.י – ראה רשימה להלן.