כיצד מתבצע תשלום דמי הטיפול ?

התשלום מתבצע אחת לרבעון בתחילת הרבעון.  גובה התשלום מתבסס על דיווח שנתי אחרון שהועבר למשרד להגנת הסביבה באמצעות מ.א.י. את הכמויות בדיווח האחרון  מחלקים בארבע ומכפילים במחיר של שנת הפעילות הנוכחית.