כיצד נקבעות עלויות ההתקשרות עם גוף יישום מוכר ליישום החוק?

עלויות מימון התאגיד על פי חוק מנותחות משנה לשנה ומוצגות ליבואנים וליצרנים כתמחיר מ.א.י ליבואן על פי “מודל התמחור” ורשימה מפורטת  רשימת מ.א.י  המציינת עלות למיחזור סביבתי לכל פריט נמכר ובהתאם ליעדי המיחזור אליהם מחויב התאגיד בחוק.  העלויות מפורסמות באתר מ.א.י. התשלום לתאגיד נעשה בכל רבעון קדימה ומחושב בהתאם להיקף המכירות המוצהר על ידי היבואן לשנה קודמת (בדומה להתקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר).ניתן לבצע את הדיווח והתשלום לכל סוג פריט או בחישוב קטגוריאלי לפי טון. ההחלטה כיצד לחשב נעשית בהתאם לכמות סוגי המוצרים ואופיו של כל חייב בחוק