מהם סעיפי החוק הרלוונטים לענין בתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית?

החוק לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות קובע באופן מפורש מיהו מחזיק. מחזיק הינו כל אדם שבידו פסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות אשר בכוונתו להשליכה.

מחזיקים הינם בעלי פסולת מסוג אשר אינה מהסוג הביתי או לחילופין כמותה חורגת מן הסביר והמצופה להימצא במגזר הבייתי (לדוגמא 10 מסכי מחשב יחדיו).
 הגדרות 2.

“פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני” – ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור;

(3)       יפנה פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי מכל מחזיק בפסולת כאמור שהתקשר עמו בהתאם לסעיף 34;

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

34.

(א)      מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

{מתוך תנאי ההכרה במ.א.י – סעיף 5.2: “לא יינתן למחזיק כל תמריץ, כספי או אחר,  בקשר עם פינוי פסולת ציוד וסוללות שברשותו, מעבר להוראות הקבועות לענין זה בחוק”}

עיצום כספי

46.

(א)      הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 40,000 שקלים חדשים:

(1)       השליך פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 28;

העברת פסולת ממרכז לפסולת ציוד וסוללות

37.

בכפוף להוראות סעיפים 27(ב) ו-32(ב), מפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות –

(1)       יעביר פסולת ציוד וסוללות לשימוש חוזר או למרכז לפסולת ציוד וסוללות אחר או למיתקן טיפול המוסדרים על פי כל דין;

(2)       לא ייצא פסולת ציוד וסוללות, אלא בכפוף להוראות לפי חוק זה ולפי הוראות כל דין.

עונשין

43.

(א)      מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל”ז–1977‏‏  (בחוק זה – חוק העונשין), ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור:

(ג)       מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1)       לא עמד ביעדי המיחזור לפי הוראות סעיפים 3 ו-4;

(2)       אחסן פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

(3)       הפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 35;

(4)       ביצע טיפול או פעולות טיפול בפסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 36;

(5)       העביר או ייצא פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 37;

(6)       הפעיל מיתקן טיפול או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 38(א);

(7)       טיפל בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 38(ב);

(8)       הטמין פסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 40.