קידום מודעות ציבורית מקיימת למיחזור פסולת אלקטרונית

מ.א.י תוביל לשינוי תפיסתי ציבורי לטיפול בפסולת אלקטרונית כענין שגרתי בחייו של כל פרט ואירגון בישראל תוך הגברת מודעות לערכי קיימות סביבתים, ושינוי תפיסתי וכלכלי להפנמת עלויות הטיפול לפתחם של המזהמים הן בהיבט המעשי והן בתפיסת תודעתית לאחריות היצרן המורחבת. היכולת לעמידה ביעדי המיחזור על פי החוק תתאפשר רק באם תרתום מ.א.י את הציבור ליישום תהליכי האיסוף והמיחזור החדשים, ובלבד ונעשה הדבר תוך הפנמת השינוי התפיסתי הנדרש לקידום הפרדה במקור אפקטיבית. שינויים שכאלו לא ניתן לנתק באופן דידקטי מערכי קיימות רחבים יותר, הגברת המודעות הסביבתית ופעולות הסברה שוטפות למיחזור בכלל ופסולת אלקטרונית וחשמלית בפרט.

קידום מודעות ציבורית מקיימת למיחזור פסולת אלקטרונית