הסכמי התקשרות למחזיקים מהמגזר העסקי

תעודות הפקדה הנמסרת למחזיק במעמד מסירת הציוד:

תעודת מיחזור הנשלחת למחזיק לאחר מיחזור במיתקן טיפול:

תהליך הפינוי והדיווח למיחזור פסולת ציוד וסוללות מבית עסק