הסכמי התקשרות למחזיקים מהמגזר העסקי

תהליך הפינוי והדיווח למיחזור פסולת ציוד וסוללות מבית עסק

תעודות הפקדה הנמסרת למחזיק במעמד מסירת הציוד:

תעודת מיחזור הנשלחת למחזיק לאחר מיחזור במיתקן טיפול: