האם אני ראשי לבחור קבלן פינוי ?

לאחר ביצוע ההתקשרות הראשונית עם תאגיד מ.א.י רשאי המחזיק לפנות לכל קבלן מורשה מטעם מ.א.י להזמנת פינוי פסולת ציוד וסוללות ובלבד והפינוי הנידרש עומד בתנאים הקבועים בהסכם.