האם יש הטבה של הפחתת עלויות פסולת עודפת באמצעות מיחזור פסולת אלקטרונית?

כן. בהתאם להנחיות משרד הפנים לרשויות המקומיות, על התחשיב לכלול מרכיב משמעותי של הטבה לבית העסק (עד כדי הפחתת כ 90% מהתשלום) ככל ופועל בית העסק להפרדת פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות וכן פסולת אריזות מזרמי הפסולת הרגילים באמצעות תאגידי המיחזור.