תנאי שירות להזמנת קריאת שירות לפינוי פסולת חשמלית ממדרכות הבתים ברשות מקומית

 • תנאי שירות להרשמה לקריאת שירות לקבלן פינוי ממדרכות הבתים ברשות מקומית בה מפעילה מ.א.י את הסדר האיסוף לפסולת חשמלית במועדים קבועים.
 • בהרשמתך לשירות הנך מאשר באופן מלא את תנאי השירות כאמור ומתחייב כאמור בהם. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תנאי שירות לקריאה לקבלן הפינוי ביום איסוף ממדרכות הבתים ברשות המקומית

 1. אני מבקש בזאת להירשם באמצעות אתר האינטרנט /אפליקציה של מ.א.י תאגיד למיחזור אלקטרוניקה בישראל(להלן “מ.א.י“) לצורך פינוי פסולת אלקטרונית ממדרכה הסמוכה לביתי (להלן- “קריאת השירות“) בכפוף להתחייבויות ולתנאים הבאים :
 2. אני מתחייב להציב את הפסולת האלקטרונית במועד התחלת חלון הזמן שתיאמתי ומאשר שהפסולת החשמלית שייכת לי וידוע לי כי עד לפינויה היא מצויה באחריותי הבלעדית.
 3. אני מצהיר כי למיטב ידיעתי פסולת זו אינה מהווה סיכון  מכל סוג לכל עובר אורח או אדם באופן הנחתה או מעצם איכותה, טיבה או כמותה וכי בחנתי וודאתי שאין ביכולתה להזיק לאדם או לרכוש.
 4. אני מצהיר ומתחייב שהפסולת האלקטרונית לגביה מבוקשת קריאת השירות הינה פסולת אלקטרונית וחשמלית עפ”י הגדרתה בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012 ושמשקל הפסולת האלקטרונית הכולל שאציב במסגרת קריאת שירות אחת הוא לפחות 25ק”ג  ולא יותר מ200 ק”ג או חמישה פריטים.
 5. אני מתחייב בזה להציב את הפסולת האלקטרונית, על מדרכה בסמוך לביתי, בהתאם להוראות כל דין, באופן שלא יסכן  או יפריע לעוברי אורח ו/או כלי רכב, לאיסוף במקום שמאפשר גישה נוחה לפינוי באמצעות רכב .
 6. בהזמנת השירות ומילוי פרטיי אני מתחייב כי הפרטים שאמסור יהיו פרטי המלאים והנכונים.
 7. הנני מאשר למ.א.י להעביר את פרטי ההתקשרות שלי והפניה לקבלן הפינוי , על פי שיקול דעתה של מ.א.י לצורך חזרה אלי ותיאומים עמי.
 8. הנני מאשר כי כל אירוע או פעולה שנעשו על ידי קבלן הפינוי בתיאום עימי , אשר יש בה יותר מאשר פינוי פסולת הציוד החשמלי ממדרכות הבתים, תיעשה באחריותי המלאה. הנני מוותר בזאת על כל טענה כלפי מ.א.י או מי מטעמה בגין קריאה לקבלן הפינוי זו.
 9. ידוע לי שקריאת השירות תבוצע על ידי מובילים חיצוניים ואני מוותר מראש על כל טענה ומשחרר את מ.א.י מכל חובה שהיא לגבי קריאת השירות וביצועה. ידוע לי שמתן השירות עד למדרכת הבית לאיסוף  הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית של מ.א.י שרשאית לשנות בכל עת את תנאיו ללא הודעה מראש. כמו כן ידוע לי שהשימוש בשירות הינו באחריותי הבלעדי אני מסכים כי מ.א.י ו/או מי מטעמה פטורה מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן זמן ו/או אובדן רווחים ו/או כל נזק עקיף או תוצאתי אחר, העלולים להיגרם לי או לצד שלישי במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מקריאת השירות או הפסקתו או כתוצאה משיבוש ו/או אי דיוקים ו/או אי עמידתי בתנאי קריאת השירות להלן ו/או טעויות במידע בנתונים שהועברו על ידי ו/או כתוצאה מגורמים ומתקלות שמקורן בי ו/או  בכוח עליון ואני מוותר על כל תביעה ו/או טענה כלפי מ.א.י בגין עילה כלשהי במסגרת קבלת השירות. ידוע לי שמ.א.י תהיה רשאית לבטל את קריאת השירות לפי שיקול דעתה או לשנות את מועד מתן השירות.
 10. ככל שאינך מסכים להיות מחויב על ידי התנאים לעיל או אינך עומד בהם, אנא הימנע מהזמנת קריאת השירות.קריאה לקבלן הפינוי