FAQ – שאלות ותשובות לקבלנים ומפעלי מיחזור

שאלות ותשובות לקבלני איסוף ומרכזי מיון

מרכזי מיון – מפעילי תחנות מעבר או מרכזים לאיסוף ומיון פסולת. חובה להחזיק רשיון עסק מתאים

קבלני איסוף הינם עצמאים אשר ברשותם רכבי הובלה ומסוגלים לבצע איסוף פסולת חשמלית ואלקטרונית ממדרכות הבתים , מבתי תושבים ומבתי עסק. חובה להיות בעל רכב עבודה. להגשת בקשת הצטרפות לחצו כאן

 

 

מ.א.י פועלת באמצעות מגוון קבלנים לפינוי, מיון, הכנה לשימוש חוזר ומיחזור של פסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות הנאספת באחריותה, מימונה ובשם היבואנים והיצרנים הקשורים עימה. מ.א.י פועלת לממן לכל מרכזי המיון את עלויות הפינוי והאיסוף של פסולת ציוד וסוללות וכן מתגמלת באופן גבוה משמעותית מוסדות חברתיים ומרכזי מיון הפועלים כעמותות רשומות, למען הקהילה ולגישור פערים חברתים למועסקים בעדיפות לאומית.

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית מבוסס על הדיר קטיבה של הפרלמנט האירופי( 2003), המובילה בתחום ההתמודדות עם הבעיה ההולכת ומחריפה של זיהום סביבתי הנגרם בגלל טיפול לא מבוקר בפסולת אלקטרונית, הנודעת כיום בעולם בשם דירקטיבת WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment.

העיקרון עליו מושתת צו ה-WEEE מכונה עיקרון “אחריות היצרן המורחבת” (עיקרון המנחה גם את החוק בארץ).העיקרון קובע כי ראוי להטיל את הנטל הכלכלי של התמודדות עם בעיה של פגיעה באיכות הסביבה על הגורם האחראי לזיהום. החוק מגדיר מכסות מיחזור בהתאם לסך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר על ידי יבואנים ויצרנים בהן נדרשת החברה הרלוונטית לעמוד .

שאלות ותשובות למיתקני טיפול

מיתקני טיפול הינם מפעלי מיחזור שברשותם אמצעים למיחזור פסולת אלקטרונית חשמלית וסוללות .מתקני הטיפול המורשים מפוקחים ומבצעים מיחזור מוכר בפסולת ציוד וסוללות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה והטכנולוגיה הנדרשת לביצוע תהליכי מיחזור סביבתיים. חובה להחזיק רשיון עסק מתאים. להגשת בקשת הצטרפות לחצו כאן