באילו מקרים מותר למוביל לגבות כסף מלקוח בעבור פינוי מוצר ישן מבית הלקוח?

בהתאם לסעיף 30(א) לחוק , מחויב משווק בפינוי חינם מבית הלקוח. יחד עם זאת כלל האצבע הינו כי על המוצר הישן להיות מוכן לפינוי כשהוא מנותק מחשמל, מים וגז, איננו מזיק ואיננו מצריך מעבר מכשולים.

פירוט הנהלים ניתן למצוא בדף הנחיות למשווקים.

  • על המוצר החדש להיות מוכן ומנותק מכל תשתית כגון מים, גז, חשמל ארון, רצפה או רהיט טרם הפינוי.
  • על המוצר להיות נגיש באופן בטיחותי הן להעמסה, לפינוי ולהעברה לרכב המוביל
  • המוביל לא ימתין לפירוק או הכנת המוצר לפינוי.
  • המוצר יפונה ממקום דומה למקום בו סופק המוצר החדש.
  • פינוי המוצר אינו כרוך בכל סיכון לנפש או רכוש.
  • לא נדרשת עבודה ייחודית לפירוק, הובלה או אמצעים נוספים לשם פינוי המוצר הישן.
  • המוצר הישן נקי וריק מכל תכולה למעט חלקים אינטגרלים בו כגון מדף מקרר. לדוגמא מכונת כביסה המלאה במים לא תפונה או מקרר בו יש קרח בכמות משמעותית.
בכל מקרה חריג , בו לא ניתן לפנות את המוצר, רשאי המשווק או מי מטעמו (המוביל לדוגמא) להציע שירות נוסף בתשלום עבור הכנת המוצר לשם העברתו למיחזור באמצעות מ.א.י.