מהי פסולת אלקטרונית לעניין מחזיקים (בתי עסק) ומה נכלל בחובת החוק?

החוק מגדיר ציוד אלקטרוני וחשמלי כציוד הפועל באמצעות זרם חשמלי ופסולת ציוד וסוללות כציוד אלקטרוני או חשמלי אשר מתכוון אדם להשליכה. קיימת הפרדה בין ציוד מהמגזר הביתי אותה חייב אדם להעביר לתאגיד המיחזור באמצעות הרשות המקומית ובין ציוד שאינו מהמגזר הביתי (העיסקי) אותו מחויב אדם להעביר לחזקת התאגיד למיחזור מוכר (למעט סייג באם לא נאספה אותה פסולת על ידי התאגיד -סעיף 34 ב) .
מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי חייב להעבירה למיחזור באמצעות תאגיד המיחזור ועל פי תנאי הסכם המחזיק שנקבעו לתאגיד על ידי המשרד להגנת הסביבה. אין להעביר פסולת ציוד וסוללות לכל גורם אחר אשר אינו נמנה עם גופי היישום המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. לעניין ציוד מהמגזר העיסקי אשר באופיו דומה לציוד בשימוש ביתי, ככל וכמות הפריטים מאותו סיווג חוק (התוספת הראשונה לחוק) עולה על 5 פריטים , יש לפנות לקבלת שירות ולפינוי באמצעות תאגיד מ.א.י.