פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות למיחזור מבתי עסק וחברות

פינוי פסולת אלקטרונית ממוסדות, מפעלים ובתי עסק

עם כניסתו של החוק לטיפול בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות  - התשע"ב 2012 , פינוי פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות מבתי עסק אינה עוד פעולה המותרת לסוחרי ברזל וגרוטאות או גורמים מזדמנים לפינוי פסולת.

בהתאם לחוק החובה על כל בית עסק המחזיק בפסולת אלקטרונית להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי, בקרה ומימון תהליך המיחזור והדיווח למשרד להגנת הסביבה (סעיף 34 לחוק).  התאגיד אמון על פינוי ואיסוף הפסולת וכן למעקב ודיווח סביבתי קפדני של קבלני הפינוי והמיחזור המורשים מטעמו לביצוע הפינוי.

  • האם בחברתכם מועברת הפסולת האלקטרונית למחזור על פי חוק?
  • האם ברשותכם אישור מחזור לפסולת מתאגיד מיחזור בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה?  
  • האם קיבלתם תעודת מיחזור מגוף יישום מוכר עבור הציוד שהופקד למחזור?
  • האם חברתכם עומדת בדרישות החוק והמשרד להגנת הסביבה והתקשרה עם תאגיד מיחזור?
  • האם בית העסק פועל להפחתה במקור ושימוש חוזר לפסולת אלקטרונית?
  • האם בטחון המידע והטכנולוגיה חשוב ומהווה גורם סיכון עבורכם?
  • כיצד תמנעו ממכירה אסורה של פסולת אלקטרונית ותמנעו מסיכון, קנסות ועונשים?
  • כיצד תפחיתו את עלויות אגרת הפסולת העודפת ברשות המקומית בכ 90%?

כיצד ממחזרים פסולת אלקטרונית מבית עסק

לאחר חתימת הסכם מחזיק בפסולת מהמגזר שאינו בייתי וקבלת מספר התקשרות ממ.א.י, תוכלו בכל עת לפנות למ.א.י או ישירות לאחד מקבלני הפינוי המורשים ולהזמין פינוי פסולת אלקטרונית וחשמלית. הפינוי יעשה בתיאום ובאחריות הקבלן המורשה בעוד מימון כלל עלויותיו יהיו על ידי מ.א.י ובכפוף לתנאי ההסכם שנחתם עם המחזיק. במועד מסירת הציוד לקבלן, ימסור קבלן הפינוי (המכונה גם "מרכז מיון") לידי המחזיק תעודת הפקדה להעברת הפסולת לידיו, לאחר מיחזור הפסולת במיתקן טיפול, יועבר למחזיק במייל  תעודת מיחזור המאשרת את מיחזור הציוד בהתאם להוראות החוק.

מהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי
סעיף  34. (א) מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.
(ב) לגבי פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף קטן (א), שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפעל המחזיק לגבי אותה פסולת בהתאם להוראות לפי כל דין.

כמה ממחזיקי הפסולת האלקטרונית שהתקשרו עם מאי