מחירון מ.א.י ליבואנים ויצרנים

 • המחירון המפורסם מאושר על ידי המנהל (הרגולטור) מטעם המשרד להגנת הסביבה.

 • מחירון הטיפול להלן מציין עלויות לאיסוף וטיפול לפי מוצר נמכר בישראל. המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

 • מעבר בין גופי יישום מוכרים - בהתאם לסעיף 2.3 לתנאי ההכרה :
  "ניוד יצרנים ויבואנים יתבצע אחת לשנה בפרק זמן של 30 ימים שיחול ב 15 לנובמבר (יום פרסום דמי הטיפול) עד ליום 15 בדצמבר של אותה תקופה (להלן "תקופת הניוד") עבור השנה העוקבת, וזאת בתום תקופת התקשרות מינימאלית עם גוף יישום מוכר של 12 חודשים."

 • המנהל כהגדרתו בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012 רשאי לערוך שינויים בדמי הטיפול בהתאם להוראות תנאי ההכרה בתאגיד מ.א.י מיום ה 13.1.2019

  לשנתתאריך פרסוםהמחירוןתיאור
  202015/11/2019מחירון נספח ט 15/11/2019מחירון לשנת 2020
  202124/11/2020מחירון נספח ט 24/11/2020
  בכפוף  להחלטת בית המשפט מיום 24/11/2020 , לבקשת גוף יישום מוכר אחר, מחירון 2021 עודכן בהתאמה לשנת 2020, עד להחלטת המשרד להגנת הסביבה בעניין.
  עודכן ב 24/11/2020 23:13

הסכמי ההתקשרות ומסמכים נוספים להורדה ליבואן וליצרן