מחירון מ.א.י ליבואנים ויצרנים

 • המחירון המפורסם מאושר על ידי המנהל (הרגולטור) מטעם המשרד להגנת הסביבה.

 • מחירון הטיפול להלן מציין עלויות לאיסוף וטיפול לפי מוצר נמכר בישראל. המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

 • מעבר בין גופי יישום מוכרים - בהתאם לסעיף 2.3 לתנאי ההכרה :
  "ניוד יצרנים ויבואנים יתבצע אחת לשנה בפרק זמן של 30 ימים שיחול ב 15 לנובמבר (יום פרסום דמי הטיפול) עד ליום 15 בדצמבר של אותה תקופה (להלן "תקופת הניוד") עבור השנה העוקבת, וזאת בתום תקופת התקשרות מינימאלית עם גוף יישום מוכר של 12 חודשים."

 • המנהל כהגדרתו בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012 רשאי לערוך שינויים בדמי הטיפול בהתאם להוראות תנאי ההכרה בתאגיד מ.א.י מיום ה 13.1.2019

  לשנתתאריך פרסוםהמחירוןתיאור
  202425/01/24מחירון נספח ט לשנת 2023 14/11/2022 מעודכן
  בהתאם להחלטת המשרד להגנת הסביבה דמי הטיפול ישארו כפי שהיו בשנת 2023 עד לתאריך 12.072024
  202314/11/2022מחירון נספח ט לשנת 2023 14/11/2022 מעודכן
  מחירון לשנת 2023 - מעודכן
  202302/11/2022מחירון נספח ט לשנת 2023 2/11/2022
  מחירון לשנת 2023
  202231/3/2022מחירון נספח ט לשנת 2022 31/3/2022 מחירון לשנת 2022


  הוספת מוצר 1099 - מקררים או מקפיאים עד 70 ליטר
  202201/11/2021מחירון נספח ט לשנת 2022 01/11/2021
  מחירון לשנת 2022
  202105/07/2021מחירון נספח ט 05/07/2021מחירון לשנת 2021
  כולל אופנים וקורקינטים חשמליים במחיר סוללות לפי יחידה.
  202124/11/2020מחירון נספח ט 24/11/2020מחירון לשנת 2021
  202015/11/2019מחירון נספח ט 15/11/2019מחירון לשנת 2020

הסכמי ההתקשרות ומסמכים נוספים להורדה ליבואן וליצרן