שאלות ותשובות לבתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית

 

  • כבית עסק כיצד עלי לנהוג בפסולת ציוד אלקטרוני וסוללות לאחר כניסת החוק למיחזור פסולת אלקטרונית לתוקף ב 1/3/2014 ?

 ככל ובית עסק מחזיק בכמות פסולת ציוד וסוללות משמעותית, עליו לפנות לתאגיד המיחזור ולהתקשר עימו בהסכם מחזיק כפי שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה (ראה הסכם כאן). יש לאחסן פסולת ציוד וסוללות במקום סגור, שאינו חשוף לפגע מזג אוויר ורחוק ככל הניתן מעובדי המשרד או החברה.  עם הגעת קבלן הפינוי ימסר לבית העסק תעודת הפקדה מאושרת על ידי תאגיד המיחזור ומזהה פינוי מספרי. לאחר כ-60 יום ממועד הפקדת פסולת הציוד תועבר לבית העסק תעודת מיחזור כדין (דוגמא לתעודת מיחזור מאושרת) לאחר שתאגיד המיחזור מ.א.י וידא ואישר כי הציוד שהועבר טופל, הושמד ומוחזר באופן סביבתי ונאות במיתקני הטיפול המורשים.

  • מהי פסולת אלקטרונית לעניין מחזיקים (בתי עסק) ומה נכלל בחובת החוק?

החוק מגדיר ציוד אלקטרוני וחשמלי כציוד הפועל באמצעות זרם חשמלי ופסולת ציוד וסוללות כציוד אלקטרוני או חשמלי אשר מתכוון אדם להשליכה. קיימת הפרדה בין ציוד מהמגזר הביתי אותה חייב אדם להעביר לתאגיד המיחזור באמצעות הרשות המקומית ובין ציוד שאינו מהמגזר הביתי (העיסקי) אותו מחויב אדם להעביר לחזקת התאגיד למיחזור מוכר (למעט סייג באם לא נאספה אותה פסולת על ידי התאגיד -סעיף 34 ב) .מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הבייתי חייב להעבירה למיחזור באמצעות תאגיד המיחזור ועל פי תנאי הסכם המחזיק שנקבעו לתאגיד על ידי המשרד להגנת הסביבה. פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי נבדלת מפסולת ציוד וסוללות למגזר העיסקי בטיבה, איכותה וכמותה (סעיף 2 לחוק). במרבית המקרים מדבר הדבר בעד עצמו וציוד בעל אופי עיסקי מובחן באופן מובהק כציוד מהמגזר שאינו ביתי בטיבו או איכותו, על כן כל ציוד שאינו מהמגזר הביתי יש להעבירו למיחזור מוכר באמצעות התאגיד בלבד. פסולת הדומה לציוד מהמגזר הביתי (לדוגמא מקרר משרדי או תנור מיקרוגל) הכוללת חמישה (5) פריטים או יותר מאותו סיווג יחשבו לעניין פסולת שאינה מהמגזר הביתי ועל כן יש להעבירם לטיפול תאגיד המיחזור באופן ישיר.
לסיכום, כל ציוד חשמלי מהמגזר שאינו ביתי ובאופיו אינו לשימוש ביתי מובהק מחויב לעבור ליידי התאגיד למיחזור בנהלים שנקבעו בחוק לשם מיחזור מוכר. אין להעביר פסולת ציוד וסוללות לכל גורם אחר אשר אינו נמנה עם גופי היישום המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. לעניין ציוד מהמגזר העיסקי אשר באופיו דומה לציוד בשימוש ביתי, ככל וכמות הפריטים מאותו סיווג חוק (התוספת הראשונה לחוק) עולה על 5 פריטים , יש לפנות לקבלת שירות ולפינוי באמצעות תאגיד מ.א.י.

63a4ee4e-11bb-4fa7-9e19-d66e44a0c4a3

קבלת השירות למחזיקים שאינם מהמגזר הבייתי מתאפשרת ישירות מתאגיד מ.א.י או באמצעות קבלני פינוי ומיון מורשים מטעם מ.א.י - ראה רשימה להלן.

  • מדוע חשוב להעביר פסולת ציוד וסוללות לטיפול התאגיד ולא לסוחרי מתכות ,"אלטעזאכן" או גורמים מזדמנים?

ידוע כי סוחרים רבים עוברים בין חברות, מפעלים ומשרדים ומציעים שירותי פינוי של פסולת ציוד וסוללות על סוגיה (תוך מתן תמורה או בנסיבות שונות) , יחד עם זאת הטיפול שנעשה אינו מוסדר או מובטח הן בהיבט בטחון המידע והן באופן הטיפול שנעשה לאותו ציוד. על אלו המפנים פסולת ציוד וסוללות לנקוט באמצעי זהירות , לבצע טיפול נאות לשימוש חוזר או למיחזור כפי שקבוע בחוק ובהתאם לסעיף מתאים בצו רישוי העסקים. בנוסף על אלו המפנים וממחזרים לדווח את פעילותם למנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה ולהעמיד אמצעי מיחזור נאותים.

  • כיצד זה עובד? איך יפנו אצלי פסולת ציוד וסוללות והאם יש לכך עלות ?

על מחזיקים שהתקשרו עם תאגיד המיחזור מ.א.י בהסכם מחזיק כפי הקבוע בחוק לפעול באופן הבא:

א. להתקשר עם התאגיד בהסכם "מחזיק" כפי שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
ב. בתהליך הפינוי תופנו לבחור את מרכז המיון והפינוי עימו תרצו להתקשר מתוך רשימת מרכזי המיון של מ.א.י . או תתקשרו עימו באופן ישיר.
ג. נציגי מרכז המיון יובילו אליכם מיכל לפינוי פסולת אלקטרונית וסוללות, יהיה עליכם למלא את המיכל ולפנות בשנית לפינויו , לחילופין ניתן לבצע המכלה ופינוי באותו מועד הגעה.
ד. עם פינוי המיכל תקבלו אישור הפקדה לציוד. הציוד יועבר למרכז המיון , יופרד ויטופל לאחר מכן במיתקני הטיפול למיחזור פסולת אלקטרונית תוך פיקוח קפדני של מ.א.י.
ה. בתוך 60 יום לאחר הפינוי תקבלו מהתאגיד אישור מיחזור חתום ומאושר כי הציוד טופל כראוי ולאחר שמ.א.י ווידאה כי בוצע תהליך מיחזור כדין.

השירות ניתן ללא תשלום או תמורה מעבר למימון עלויות הפינוי כפי שנקבע בסעיף 34 לחוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב - 2012.

  • במידה ולבית העסק נידרשת השמדת מיידע ייחודית, שירותי פינוי או פירוק לא סטנדרטים?

מרכזי המיון  של מ.א.י פועלים כקבלנים בשירות מ.א.י אך יחד עם זאת בעלי מומחיות ויכולות להעניק מגוון שירותים נוספים למחזיקים כגון:

שירותי ניהול פסולת בזרמים אחרים שאינם פסולת ציוד וסוללות.

שימוש חוזר והשמשת פסולת ציוד וסוללות.

פירוק, פינוי והובלה של ציוד מורכב.

השמדה קטלוגית, בטחונית או מאובטחת בהתאם לדרישותיכם.

אנא בחנו את השירותים הנוספים המוצעים לכם ישירות בתהליך ההתקשרות עם קבלני הפינוי והמיון .

שירותים נוספים שינתנו הינם באחריות החברה המזמינה מקבלן הפינוי בלבד.  לצפיה ברשימת קבלני הפינוי והמיון המורשים לפינוי פסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות מבתי עסק.

 

  • מה כמות הפסולת המינימאלית הנדרשת לקבלת שירות ללא עלות מתאגיד מ.א.י?

על מנת ושירות הפינוי ממחזיקים עיסקיים יעשה ללא תשלום מצידכם , עליכם למלא מיכל פינוי של מ.א.י בכמות של כ 300 קילוגרם או בנפח של 1.94 קו"ב.
פינוי של כמות ציוד נמוכה מזה עלולה להיות כרוכה בתשלום ובהתאם להסדר עם קבלן הפינוי והמיון איתו התקשרתם - ראו פרטים ברשימת קבלני הפינוי והמיון של מ.א.י

 מה קורה עם פסולת הציוד המועברת , כיצד היא ממוחזרת ולאן היא מגיעה ?

 מ.א.י מעניקה שירות מלא ומקיף למחזיקים לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות, פינוי הפסולת נעשה באמצעות מרכזי המיון וקבלי הפינוי המורשים בלבד, משם מועבר הציוד למיון, מיחזור וסילוק בטיפול סביבתי כחוק למפעלי המיחזור השונים ביניהם מפעלי המשקם המעסיקים אלפי בעלי מוגבלויות, פנסיונרים ונכים. מרגע העברת הפסולת לידי מ.א.י וקבלת תעודת הפקדה כדין, אחראית מ.א.י לטיפול הסביבתי אשר בסיומו מפיקה אישורי מיחזור לבית העסק. להזמנת פינוי מבית עסק לחץ כאן


  • מהם סעיפי החוק הרלוונטים לענין בתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית?

החוק לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות קובע באופן מפורש מיהו מחזיק. מחזיק הינו כל אדם שבידו פסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות אשר בכוונתו להשליכה.
מחזיקים הינם בעלי פסולת מסוג אשר אינה מהסוג הביתי או לחילופין כמותה חורגת מן הסביר והמצופה להימצא במגזר הבייתי (לדוגמא 10 מסכי מחשב יחדיו).

 הגדרות 2.

"פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני" – ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור;

     

(3)       יפנה פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי מכל מחזיק בפסולת כאמור שהתקשר עמו בהתאם לסעיף 34;

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

34.

(א)      מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

{מתוך תנאי ההכרה במ.א.י - סעיף 5.2: "לא יינתן למחזיק כל תמריץ, כספי או אחר,  בקשר עם פינוי פסולת ציוד וסוללות שברשותו, מעבר להוראות הקבועות לענין זה בחוק"}

עיצום כספי

46.

(א)      הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 40,000 שקלים חדשים:

     

(1)       השליך פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 28;

העברת פסולת ממרכז לפסולת ציוד וסוללות

37.

בכפוף להוראות סעיפים 27(ב) ו-32(ב), מפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות –

   

(1)       יעביר פסולת ציוד וסוללות לשימוש חוזר או למרכז לפסולת ציוד וסוללות אחר או למיתקן טיפול המוסדרים על פי כל דין;

   

(2)       לא ייצא פסולת ציוד וסוללות, אלא בכפוף להוראות לפי חוק זה ולפי הוראות כל דין.

עונשין

43.

(א)      מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏‏  (בחוק זה – חוק העונשין), ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור:

 

(ג)       מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

   

(1)       לא עמד ביעדי המיחזור לפי הוראות סעיפים 3 ו-4;

   

(2)       אחסן פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

   

(3)       הפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 35;

 

 

(4)       ביצע טיפול או פעולות טיפול בפסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 36;

 

 

(5)       העביר או ייצא פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי
סעיף 37;

   

(6)       הפעיל מיתקן טיפול או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 38(א);

   

(7)       טיפל בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 38(ב);

   

(8)       הטמין פסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 40.

__________________________________

*הטיפול והשירות על ידי התאגיד יחל עם סיום תהליך ההכרה ועמידה בתנאי הרישיון המחייבים - ראה תנאי הרישיון