שאלות ותשובות לבתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית

מיחזור פסולת אלקטרונית מבית העסק

לא. יש לחתום על הסכם עם גוף מוכר ולפנות את הפסולת על ידי קבלני איסוף מאושרים על ידי מ.א.י ולנהל רישום לפי החוק.

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית מבוסס על הדיר קטיבה של הפרלמנט האירופי( 2003), המובילה בתחום ההתמודדות עם הבעיה ההולכת ומחריפה של זיהום סביבתי הנגרם בגלל טיפול לא מבוקר בפסולת אלקטרונית, הנודעת כיום בעולם בשם דירקטיבת WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment.

העיקרון עליו מושתת צו ה-WEEE מכונה עיקרון “אחריות היצרן המורחבת” (עיקרון המנחה גם את החוק בארץ).העיקרון קובע כי ראוי להטיל את הנטל הכלכלי של התמודדות עם בעיה של פגיעה באיכות הסביבה על הגורם האחראי לזיהום. החוק מגדיר מכסות מיחזור בהתאם לסך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר על ידי יבואנים ויצרנים בהן נדרשת החברה הרלוונטית לעמוד .

החוק לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות קובע באופן מפורש מיהו מחזיק. מחזיק הינו כל אדם שבידו פסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות אשר בכוונתו להשליכה.

מחזיקים הינם בעלי פסולת מסוג אשר אינה מהסוג הביתי או לחילופין כמותה חורגת מן הסביר והמצופה להימצא במגזר הבייתי (לדוגמא 10 מסכי מחשב יחדיו).
 הגדרות 2.

“פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני” – ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור;

(3)       יפנה פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי מכל מחזיק בפסולת כאמור שהתקשר עמו בהתאם לסעיף 34;

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

34.

(א)      מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

{מתוך תנאי ההכרה במ.א.י – סעיף 5.2: “לא יינתן למחזיק כל תמריץ, כספי או אחר,  בקשר עם פינוי פסולת ציוד וסוללות שברשותו, מעבר להוראות הקבועות לענין זה בחוק”}

עיצום כספי

46.

(א)      הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 40,000 שקלים חדשים:

(1)       השליך פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 28;

העברת פסולת ממרכז לפסולת ציוד וסוללות

37.

בכפוף להוראות סעיפים 27(ב) ו-32(ב), מפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות –

(1)       יעביר פסולת ציוד וסוללות לשימוש חוזר או למרכז לפסולת ציוד וסוללות אחר או למיתקן טיפול המוסדרים על פי כל דין;

(2)       לא ייצא פסולת ציוד וסוללות, אלא בכפוף להוראות לפי חוק זה ולפי הוראות כל דין.

עונשין

43.

(א)      מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל”ז–1977‏‏  (בחוק זה – חוק העונשין), ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור:

(ג)       מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1)       לא עמד ביעדי המיחזור לפי הוראות סעיפים 3 ו-4;

(2)       אחסן פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

(3)       הפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 35;

(4)       ביצע טיפול או פעולות טיפול בפסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 36;

(5)       העביר או ייצא פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 37;

(6)       הפעיל מיתקן טיפול או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 38(א);

(7)       טיפל בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 38(ב);

(8)       הטמין פסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 40.

ככל ובית עסק אינו גורם העוסק מטבעו בפסולת ומחזיק בכמות פסולת ציוד וסוללות משמעותית, עליו לפנות לתאגיד המיחזור מ.א.י ולהתקשר עימו בהסכם מחזיק בפסולת ציוד וסוללות כפי שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה . יש לאחסן פסולת ציוד וסוללות במקום סגור, שאינו חשוף לפגע מזג אוויר ורחוק ככל הניתן מעובדי המשרד או החברה.  עם הגעת קבלן הפינוי ימסר לבית העסק תעודת הפקדה מאושרת על ידי תאגיד המיחזור ומזהה פינוי מספרי. לאחר כ-60 יום ממועד הפקדת פסולת הציוד תועבר לבית העסק תעודת מיחזור כדין (דוגמא לתעודת מיחזור מאושרת) לאחר שתאגיד המיחזור מ.א.י וידא ואישר כי הציוד שהועבר טופל, הושמד ומוחזר באופן סביבתי ונאות במיתקני הטיפול המורשים.

ידוע כי סוחרים רבים עוברים בין חברות, מפעלים ומשרדים ומציעים שירותי פינוי של פסולת ציוד וסוללות על סוגיה (תוך מתן תמורה או בנסיבות שונות) , יחד עם זאת הטיפול שנעשה אינו מוסדר או מובטח הן בהיבט בטחון המידע והן באופן הטיפול שנעשה לאותו ציוד. על אלו המפנים פסולת ציוד וסוללות לנקוט באמצעי זהירות , לבצע טיפול נאות לשימוש חוזר או למיחזור כפי שקבוע בחוק ובהתאם לסעיף מתאים בצו רישוי העסקים. בנוסף על אלו המפנים וממחזרים לדווח את פעילותם למנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה ולהעמיד אמצעי מיחזור נאותים.

המשרד להגנת הסביבה פרסום נוהל מחייב לביצוע “מכירה מותרת” של ציוד חשמלי ואלקטרוני, וכל אשר אינו עומד בהנחיות נוהל זה, יחשב כמכירה האסורה על פי חוק. הנחיות לאיסור מכירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני סוללות ומצברים – 2017.  אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות ובירורים בנושא זה – נוכל לסייע ולייעץ ללא תמורה.

החוק מגדיר ציוד אלקטרוני וחשמלי כציוד הפועל באמצעות זרם חשמלי ופסולת ציוד וסוללות כציוד אלקטרוני או חשמלי אשר מתכוון אדם להשליכה. קיימת הפרדה בין ציוד מהמגזר הביתי אותה חייב אדם להעביר לתאגיד המיחזור באמצעות הרשות המקומית ובין ציוד שאינו מהמגזר הביתי (העיסקי) אותו מחויב אדם להעביר לחזקת התאגיד למיחזור מוכר (למעט סייג באם לא נאספה אותה פסולת על ידי התאגיד -סעיף 34 ב) .
מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי חייב להעבירה למיחזור באמצעות תאגיד המיחזור ועל פי תנאי הסכם המחזיק שנקבעו לתאגיד על ידי המשרד להגנת הסביבה. אין להעביר פסולת ציוד וסוללות לכל גורם אחר אשר אינו נמנה עם גופי היישום המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. לעניין ציוד מהמגזר העיסקי אשר באופיו דומה לציוד בשימוש ביתי, ככל וכמות הפריטים מאותו סיווג חוק (התוספת הראשונה לחוק) עולה על 5 פריטים , יש לפנות לקבלת שירות ולפינוי באמצעות תאגיד מ.א.י.

הפחתת אגרת פינוי פסולת עודפת

קבלת ההטבה כרוכה בהתקשרות עם תאגיד מ.א.י בהסכם מחזיק להפרדה, פינוי ומיחזור פסולת חשמלית, אלקטרונית וסוללות – ללא עלות.   התאגיד אמון על פינוי ,איסוף ומיחזור הפסולת וכן למעקב ודיווח סביבתי קפדני למשרד להגנת הסביבה.

להתקשרות עם תאגיד מ.א.י כמחזיק עסקי בפסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות

כן. בהתאם להנחיות משרד הפנים לרשויות המקומיות, על התחשיב לכלול מרכיב משמעותי של הטבה לבית העסק (עד כדי הפחתת כ 90% מהתשלום) ככל ופועל בית העסק להפרדת פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות וכן פסולת אריזות מזרמי הפסולת הרגילים באמצעות תאגידי המיחזור.

אגרה אשר רשויות מקומיות רשיות לגבות , בחקיקת חוק עזר מתאים, מבעלי עסקים ומפעלים לשם טיפול בפסולת הכללית שברשותם. אגרה זו יכולה להגיע לסכומים משמעותים ביותר עבור תעשיינים ובתי עסקים.

תהליך ההתקשרות עם תאגיד מ.א.י לפינוי פסולת אלקטרונית מבית העסק

על מחזיקים שהתקשרו עם תאגיד המיחזור מ.א.י בהסכם מחזיק כפי הקבוע בחוק לפעול באופן הבא:

א. להתקשר עם התאגיד בהסכם “מחזיק” כפי שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
ב. בתהליך הפינוי תופנו לבחור את מרכז המיון והפינוי עימו תרצו להתקשר מתוך רשימת מרכזי המיון של מ.א.י . או תתקשרו עימו באופן ישיר.
ג. נציגי מרכז המיון יובילו אליכם מיכל לפינוי פסולת אלקטרונית וסוללות או לחילופין יפנו באופן ישיר מצבור פסולת ממתין.
ד. עם פינוי המיכל תקבלו אישור הפקדה לציוד.  הציוד יועבר למרכז המיון תוך דיווח למאי, יופרד ויטופל לאחר מכן במיתקני הטיפול למיחזור פסולת אלקטרונית תוך פיקוח ודיווח של מ.א.י.
ה. לאחר 60 יום מביצוע הפינוי תקבלו מהתאגיד אישור מיחזור המאשר כי הציוד טופל כראוי ולאחר שמ.א.י ווידאה כי בוצע תהליך מיחזור כדין.

השירות ניתן ללא תשלום או תמורה מעבר למימון עלויות הפינוי כפי שנקבע בסעיף 34 לחוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע”ב – 2012.

זאת אומרת במילים אחרות, ככל ובית העסק שלכם נקט בפעולות משמעותיות לאיסוף פסולת הציוד, מיון, אחסון או שינוע, אתם זכאים להגיש בקשה לקבלת תמורה והחזר עלויות הפינוי בהן נשא מעבר לחובותיו בחוק.

תהליך פינוי פסולת אלקטרונית מבית העסק שהתקשר עם מ.א.י

תיאום הפינוי וההגעה לבית העסק יעשה באופן טלפוני יזום על ידי מ.א.י.- תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל – גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה.
אישור המיחזור (גריטה) הסופי ימסר במייל רק על ידי תאגיד מ.א.י 60 יום לאחר הפקדת הציוד –  כל אישור אחר לא יהיה בר תוקף לצרכי בקרה ופיקוח סביבתי. ראה אישור לדוגמא שנשלח למחזיק לאחר הפינוי במייל.

לאחר ביצוע ההתקשרות הראשונית עם תאגיד מ.א.י רשאי המחזיק לפנות לכל קבלן מורשה מטעם מ.א.י להזמנת פינוי פסולת ציוד וסוללות ובלבד והפינוי הנידרש עומד בתנאים הקבועים בהסכם.

מ.א.י מעניקה שירות מלא ומקיף למחזיקים לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות, פינוי הפסולת נעשה באמצעות מרכזי המיון וקבלני הפינוי המורשים בלבד. משם מועבר הציוד למיון, מיחזור וסילוק בטיפול סביבתי כחוק למפעלי המיחזור השונים ביניהם. מרגע העברת הפסולת לידי מ.א.י וקבלת תעודת הפקדה כדין, אחראית מ.א.י לטיפול הסביבתי אשר בסיומו מפיקה אישורי מיחזור לבית העסק.

מיחזור הפסולת נעשה באופן קולקטיבי עם מכלול פסולות אחרות, על כן אין מ.א.י מתחייבת באופן פרטני על השמדה ייחודית של פסולת הציוד. יחד עם זאת , מרכזי המיון  של מ.א.י פועלים כקבלנים בשירות מ.א.י ובעלי מומחיות ויכולות להעניק מגוון שירותים נוספים למחזיקים כגון:

  • שירותי ניהול פסולת בזרמים אחרים שאינם פסולת ציוד וסוללות.
  • שימוש חוזר והשמשת פסולת ציוד וסוללות.
  • פירוק, פינוי והובלה של ציוד מורכב.
  • השמדה קטלוגית, בטחונית או מאובטחת בהתאם לדרישותיכם.
  • אנא בחנו את השירותים הנוספים המוצעים לכם ישירות בתהליך ההתקשרות עם קבלני הפינוי והמיון .

שירותים נוספים שינתנו הינם באחריות בית העסק המזמין את הקבלן לביצוע והקבלן המבצע בלבד. אנו ממליצים לצפות ברשימה, ליצור קשר עם הקבלנים ולבחון את מגוון השירותים המוצעים לפינוי פסולת אלקטרונית.  לצפיה ברשימת קבלני הפינוי והמיון המורשים לפינוי פסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות מבתי עסק.

על מנת ששירות הפינוי ממחזיקים עיסקיים יעשה ללא תשלום מצידכם וינתן השירות המובטח על ידי מאי בהסכם המחזיק , עליכם לפנות לפינוי בכמות מנמאלית של כ 300 קילוגרם או בנפח של 1.94 קו”ב.

פינוי של כמות ציוד נמוכה מזה עלולה להיות כרוכה בתשלום ובהתאם להסדר עם קבלן הפינוי והמיון איתו התקשרתם – ראו פרטים ברשימת קבלני הפינוי והמיון של מ.א.י
מיחזור מחזיקים תהליך
מיחזור מחזיקים תהליך

קבלת השירות למחזיקים שאינם מהמגזר הבייתי מתאפשרת ישירות מתאגיד מ.א.י או באמצעות קבלני פינוי ומיון מורשים מטעם מ.א.י – ראה רשימה להלן.