אחריות משווקים למיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות

 משווק - כיצד מתחילים?

כדי ליישם את הוראות החוק כמשווקים, עליכם לאפשר ללקוחותיכם מספר שירותים לפינוי פסולת אלקטרונית וסוללות. 

  • משווק המוכר סוללות יציב מיכל לאיסוף סוללות ויאפשר לכל אדם להשליך סוללות במיכל. 
  • משווק המוכר מוצרי חשמל מכל סוג בחנות (מפנס ועד מקרר) עליו יהיה לאפשר ללקוח למסור מוצר חשמלי למיחזור דומה למוצר אותו רכש (דומה באופן קטגוריאלי כמפורט בחוק בתוספת הראשונה) . 
  • משווק המספק מוצרי חשמל לבתי לקוחותיו- יקבל במעמד מסירת המוצר החדש, מוצר חשמלי ישן ויעבירו למיחזור ללא עלות מצד הלקוח. ראה הנחיות המשרד להגנ"ס. 
  • על המשווק לנהל רישום מפורט של המוצרים והציוד שקיבל מלקוחותיו. 
  • על המשווק להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם העברת הפסולת והסוללות וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך. 

על מנת להתקשר עם מ.א.י כגוף יישום מוכר שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, ניתן ליצור איתנו קשר להשלמת הליך ההתקשרות בקישור זה.

חובתך כמשווק לאיסוף וקבלת פסולת אלקטרונית מלקוחותיך אינה תלויה בהתקשרותך עם גוף יישום מוכר. 

 

תהליך ההתקשרות עם מ.א.י. מבוצע בשלושה שלבים:

  1. חתימה על הסכמי התקשרות עם מ.א.י - ראה הסכמים
  2. מילוי תבנית קובץ לשם הקמת מוקדי איסוף - יש למלא נתוני הקובץ לשם הטענתם למערכת מ.א.י.
  3. ביצוע רישום של הפסולת הנאספת אצל המשווק ודיווח למאי באופן שוטף.

  קרא עוד - כיצד להיערך לחוק כמשווק - שאלות ותשובות 

מ.א.י מעמידה לרשות המשווקים, הן בפריסה ארצית והן בפריסה מצומצמת, פתרון הוליסטי ומלא לאצירת פסולת אלקטרונית ופינוייה והכל בהתאם להסדרים יעילים ונוחים לצרכניהם בהתאם לדרישות החוק. דרושה לך עזרה נוספת למילוי הוראות החוק?
ניתן ליצור איתנו קשר לייעוץ ולהשלמת הליך ההתקשרות.

IMG-20150623-WA0005

בסיס להבנת החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית בנושא משווקים

הפרדה במקור של פסולת אלקטרונית מחייבת לאפשר נגישות מירבית לתושב במסירת הציוד והפסולת שברצונו להשליך. מאחר והיקף הפסולת המדוברת הינה כ-1% בלבד מכלל הפסולת הביתית, לא סביר ליישם ולהציב מיכלי אצירה ברחובות או בבתי התושבים. יחד עם זאת יש לאפשר נקודות מגע מירביות עם התושב המאפשרות השלכה זמינה להעברת ציוד למיחזור. המעמד הראוי והאפקטיבי ביותר להחזרת ציוד הוא במעמד הקניה או בכל נקודת מגע עם משווקים של ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות. לשם כך מגדיר החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות (סעיף 30) מספר חובות החלות על משווקי ציוד שכזה.

משווק מוגדר כמי שמוכר ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות הן בבית העסק והן מי שסיפק ציוד ישירות לבית הלקוח (פרטי או עסקי) . בראי החוק חובתם העיקרית של האחרונים היא לאפשר ללקוחותיהם למסור פסולת ציוד במעמד קנית מוצר חדש דומה (Take Back) וכן לאפשר לכל תושב להשליך סוללות במידה ובבית העסק נמכרים סוללות.  

כמה מילים על פעילות מ.א.י  מול משווקים:

מ.א.י הינו גוף היישום המוכר המקצועי ביותר, הגדול ביותר ועם פריסת תשתית איסוף בהתאם להוראות החוק, הרחבה ביותר בישראל.  מ.א.י שומרת על מעמד אובייקטיבי למימוש מטרות החוק ואיננה בבעלות מפעל מיחזור או קבלן איסוף זה או אחר - ובכך חותרת למתן שירות הטוב ביותר בישראל במחיר אטרקטיבי תוך שקיפות מלאה ליבואנים, למשווקים ולרשויות המקומיות-   קרא עוד על מ.א.י.

כחלק מיישום החוק, מחויבים משווקים המוכרים ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות לאפשר ללקוחותיהם במעמד המכירה, הן בבית העסק והן בבית הלקוח מסירת מוצר חשמלי ישן למיחזור. בנוסף, מחובתו של המשווק להתקשר עם תאגיד המיחזור ולהעביר את הציוד למיחזור באמצעותו לאחר רישום ותיעוד הציוד שנתקבל. מ.א.י פורסת מאות מיכלי איסוף בחנויות ובתי עסק ודואגת לאיסופם, מיונם ומיחזורם כדין. באופן זה מ.א.י מאפשרת למשווקים ולציבור הרחב להעביר פסולת ציוד וסוללות למיחזור בזמינות מירבית, נוחות ובנטילת חלק במאמץ הסביבתי הלאומי.

mapTop

 

 החקיקה למשווקי ציוד חשמלי אלקטרוני וסוללות

מהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע"ב 2012

א. קבלת פסולת ציוד חשמלי אלקטרוני וסוללות מלקוחות.

   

סימן ב': משווקים

חובת משווק לקבלת פסולת
ציוד וסוללות

30.  

(א)      משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, "ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה" – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

   

(ב)       משווק של סוללות ומצברים ניידים יתקין בכל נקודת מכירה שלו מכל אצירה ייעודי לפסולת סוללות ומצברים ניידים, ויאפשר לכל יחיד שאין עיסוקו בפסולת, להשליך למכל האצירה פסולת סוללות ומצברים ניידים, בלא תשלום או תמורה אחרת.

   

(ה)      על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), משווק רשאי שלא לקבל פסולת ציוד וסוללות מזיקה.

התקשרות לפינוי פסולת ציוד וסוללות

32. 

(א)      לצורך פינוי פסולת הציוד והסוללות הנמצאת ברשותו או בשליטתו, יתקשר משווק בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהסוגים שנמצאים ברשותו.

   

(ב)       משווק יעביר את פסולת הציוד והסוללות שברשותו או בשליטתו לגוף יישום מוכר שעמו התקשר; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כאמור בסעיף 17(א)(5) וכפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

   

(ג)       לגבי פסולת ציוד וסוללות שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפנה המשווק את פסולת הציוד והסוללות שברשותו בהתאם להוראות סעיף 26, ויחולו לגביו הוראות סעיפים 28 ו-29.

רישום ועיון

33.  

(א)      משווק ינהל רישום מלא ומפורט של פסולת הציוד והסוללות שהתקבלה אצלו לפי סעיף 30 ושפונתה לפי סעיף 32, לפי משקל, קבוצות סיווג, וסוגים.

   

(ב)       המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד רשאי לעיין ברישום כאמור בסעיף קטן (א) ולקבל העתק נכון ממנו, וכן לדרוש ממשווק להמציא לו כל מידע הנוגע לרישום כאמור; נדרש משווק להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

ב. חובת שילוט מתאים עבור הלקוחות

חובת שילוט

30.

(ג)       משווק יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את אפשרות ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בלא תשלום או תמורה אחרת, כאמור בסעיף קטן (א), את מיקום אזור ההחזרה של פסולת הציוד והסוללות כאמור, שיהיה בתחומי עסקו של המשווק או בקרבתו, ואת המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות לפי הוראות חוק זה; בסעיף זה, "מקום עסקו" של משווק – נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק.

ג. חובת אחסון פסולת בצורה נאותה

אחסון פסולת ציוד וסוללות

31. 

משווק יאחסן פסולת ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו, עד למועד פינויה, בהתאם להוראות לפי חוק זה ובהתאם להוראות אלה:

   

(1)       פסולת ציוד וסוללות תאוחסן על משטח אטום ובנפרד מסוגי פסולת אחרים, כשהיא מופרדת לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ולפסולת סוללות ומצברים;

   

(2)       פסולת ציוד וסוללות תאוחסן באופן שימנע את שבירת הציוד והסוללות, ודליפה של חומרים מהם;

   

(3)       לא יבוצע טיפול בפסולת הציוד והסוללות, לרבות פעולות טיפול כאמור בתוספת השנייה.