שאלות ותשובות למשווקים FAQ

 • מי הם "משווקים" והאם אני משווק?

הגדרת המשווק בחוק הינה רחבה ומכילה כל גורם המגיע במגע ישיר עם צרכנים. מאידך מגבילה ההוראה בסעיף 30(ג) "מקום עסקו" של משווק – נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק. כל בעל עסק הנמצא במגע ישיר עם לקוחות ומוכר להם ציוד אשר יכול לשמש גם למשק בית הינו משווק. כל נקודות המכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט הינם מרכזי מכירה בהם חלה חובת איסוף פסולת אלקטרונית. זאת בנוסף לחובת המשווק להציע שירותי פינוי ואיסוף ציוד אלקטרוני דומה בכמות ובמשקל  (בהתאם לקטגוריות החוק) בעת מסירת ציוד חדש ללקוח.

 • מה היא חובת המשווקים?

המשווק איננו נושא בעלויות. חובת המשווק לשמש תשתית איסוף נוחה להחזרת פסולת ע"י הציבור לשם העברתו לטיפול מוסדר באופנים הבאים:

א. איסוף מלקוחותיו בעת הגעתם למקום העסק לקניית מוצר חדש. במקרה של ציוד המכיל סוללות, יקבל המשווק ויעבירן למיחזור ללא כל מגבלה.

ב. איסוף מלקוחותיו בעת מסירת ציוד בבית הלקוח או במקום המסירה של הציוד החדש.

 • האם חלה חובת מיחזור או מיכסת מיחזור על משווקים?

משווקים אינם חבים בחובה לעמוד ביעדי מיחזור בדומה ליבואנים או יצרנים אשר חלה עליהם חובת מיחזור של 15% החל משנת 2014 ועד 50% בשנת 2021.

 • אילו חובות דיווח חלות עלי כמשווק? 

על משווק לא חלה חובת דיווח כי אם חובת רישום ותיעוד של הציוד שנמסר לו למיחזור, עליו לשמור מידע זה כך שיהיה זמין ונגיש למנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו (סעיף 33 לחוק)

 • כיצד ומה עלי לפרסם ללקוחותי במקום העסק?

בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק , מחויב משווק לפרסם לכלל לקוחותיו את מקום החזרת הציוד והסוללות וגם מגבלות רלוונטיות לענין זה.

להלן נוסח פרסום מומלץ על ידי תאגיד מ.א.י:

הודעה כללית בבית העסק

 "קונה נכבד, בהתאם להוראות החוק, הנך רשאי למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בבית עסק זה.  לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה.

 מקום מסירת הפסולת הינו _______________"

הודעה כללית בבית לענין פינוי בעת אספקה לבית הלקוח

"קונה נכבד/ה, בהתאם להוראות החוק הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה, במעמד מסירת המוצר שרכשת, פסולת חשמלית ואלקטרונית דומה למוצר אותו רכשת. הפסולת תימסר למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת.

לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה."

הודעה על אמצעי האיסוף

 "מיכל איסוף פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני/מנורות/סוללות. אין להשליך פסולת מסוג אחר. אין להשליך פסולת מזיקה"

poster
פםוסטר של מוקדי האיסוף של מ.א.י לדוגמא
 • מה עלי לאפשר ללקוחותי בבית העסק?

  כל אדם זכאי להשליך סוללות למיחזור במיכל ייעודי אותו יציב בית העסק, כל עוד נמכרות בבית העסק סוללות.
  במעמד קניה או מכירה, זכאי אדם להעביר למיחזור מוצר דומה לזה אשר קנה בבית העסק, בין אם האספקה היא לבית העסק או לבית הלקוח. 
  משווקים שהתקשרו עם מ.א.י זכאים להצבה חד פעמית של מיכל איסוף ולפינויים לפי קריאה. 

   

   

 • האם ההתקשרות עם מ.א.י כמשווק כרוכה בעלות או בתשלום?

  בהתאם לחוק לא תגבה תמורה מהמשווק וכן לא תשולם תמורה למשווק עבור תהליך האיסוף, ההצבה והפינוי, למעט תשלום לכיסוי עלות המיכלים במקרה של אובדן, נזק או גניבה של מיכלי האצירה שהוצבו אצל המשווק, על ידי מ.א.י. 

 • באילו מקרים מותר למוביל לגבות כסף מלקוח בעבור פינוי מוצר ישן מבית הלקוח?

בהתאם לסעיף 30(א) לחוק , מחויב משווק בפינוי חינם מבית הלקוח. יחד עם זאת כלל האצבע הינו כי על המוצר הישן להיות מוכן לפינוי כשהוא מנותק מחשמל, מים וגז, איננו מזיק ואיננו מצריך מעבר מכשולים. פירוט הנהלים ניתן למצוא בדף הנחיות למשווקים.