שאלות ותשובות למשווקים FAQ

שאלות ותשובות למשווקי ציוד חשמלי ואלקטרוני - FAQ

על המשווק עצמו או מי מטעמו (המוביל) החובה על פי חוק לדאוג ולהעביר את המוצר הישן אך ורק למיחזור מוכר באמצעות תאגיד מ.א.י באחד ממפעלי המיחזור הקרובים. המשווק מקבל ממ.א.י שיפוי מלא למלוא העלויות לביצוע פינוי המוצר, בעבור כל יחידה המפונה כחוק.

ככל ונוכחתם כי המוצר הישן שפונה , לא הועבר כדין למיחזור, אנא העבירו מידע זה למ.א.י ולמשרד להגנת הסביבה בתלונה מפורטת.

לא. יש לחתום על הסכם עם גוף מוכר ולפנות את הפסולת על ידי קבלני איסוף מאושרים על ידי מ.א.י ולנהל רישום לפי החוק.

מהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע”ב 2012

א. קבלת פסולת ציוד חשמלי אלקטרוני וסוללות מלקוחות.

סימן ב’: משווקים

חובת משווק לקבלת פסולת ציוד וסוללות

30.  

(א)      משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, “ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה” – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

(ב)       משווק של סוללות ומצברים ניידים יתקין בכל נקודת מכירה שלו מכל אצירה ייעודי לפסולת סוללות ומצברים ניידים, ויאפשר לכל יחיד שאין עיסוקו בפסולת, להשליך למכל האצירה פסולת סוללות ומצברים ניידים, בלא תשלום או תמורה אחרת.

(ה)      על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), משווק רשאי שלא לקבל פסולת ציוד וסוללות מזיקה.

התקשרות לפינוי פסולת ציוד וסוללות

32. 

(א)      לצורך פינוי פסולת הציוד והסוללות הנמצאת ברשותו או בשליטתו, יתקשר משווק בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהסוגים שנמצאים ברשותו.

(ב)       משווק יעביר את פסולת הציוד והסוללות שברשותו או בשליטתו לגוף יישום מוכר שעמו התקשר; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כאמור בסעיף 17(א)(5) וכפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

(ג)       לגבי פסולת ציוד וסוללות שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפנה המשווק את פסולת הציוד והסוללות שברשותו בהתאם להוראות סעיף 26, ויחולו לגביו הוראות סעיפים 28 ו-29.

רישום ועיון

33.  

(א)      משווק ינהל רישום מלא ומפורט של פסולת הציוד והסוללות שהתקבלה אצלו לפי סעיף 30 ושפונתה לפי סעיף 32, לפי משקל, קבוצות סיווג, וסוגים.

(ב)       המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד רשאי לעיין ברישום כאמור בסעיף קטן (א) ולקבל העתק נכון ממנו, וכן לדרוש ממשווק להמציא לו כל מידע הנוגע לרישום כאמור; נדרש משווק להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

ב. חובת שילוט מתאים עבור הלקוחות

חובת שילוט

30.

(ג)       משווק יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את אפשרות ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בלא תשלום או תמורה אחרת, כאמור בסעיף קטן (א), את מיקום אזור ההחזרה של פסולת הציוד והסוללות כאמור, שיהיה בתחומי עסקו של המשווק או בקרבתו, ואת המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות לפי הוראות חוק זה; בסעיף זה, “מקום עסקו” של משווק – נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק.

ג. חובת אחסון פסולת בצורה נאותה

אחסון פסולת ציוד וסוללות

31. 

משווק יאחסן פסולת ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו, עד למועד פינויה, בהתאם להוראות לפי חוק זה ובהתאם להוראות אלה:

(1)       פסולת ציוד וסוללות תאוחסן על משטח אטום ובנפרד מסוגי פסולת אחרים, כשהיא מופרדת לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ולפסולת סוללות ומצברים;

(2)       פסולת ציוד וסוללות תאוחסן באופן שימנע את שבירת הציוד והסוללות, ודליפה של חומרים מהם;

(3)       לא יבוצע טיפול בפסולת הציוד והסוללות, לרבות פעולות טיפול כאמור בתוספת השנייה.

הפרדה במקור של פסולת אלקטרונית מחייבת לאפשר נגישות מירבית לתושב במסירת הציוד והפסולת שברצונו להשליך. מאחר והיקף הפסולת המדוברת הינה כ-3% בלבד מכלל הפסולת הביתית, לא סביר ליישם ולהציב מיכלי אצירה ברחובות או בבתי התושבים. יחד עם זאת יש לאפשר נקודות מגע מירביות עם התושב המאפשרות השלכה זמינה להעברת ציוד למיחזור. 

המעמד הראוי והאפקטיבי ביותר להחזרת ציוד הוא במעמד הקניה או בכל נקודת מגע עם משווקים של ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות. לשם כך מגדיר החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות (סעיף 30) מספר חובות החלות על משווקי ציוד שכזה.

כל בעל עסק הנמצא במגע ישיר עם לקוחות ומוכר להם ציוד אשר יכול לשמש גם למשק בית הינו משווק. כל נקודות המכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט הינם מרכזי מכירה בהם חלה חובת איסוף פסולת אלקטרונית. זאת בנוסף לחובת המשווק להציע שירותי פינוי ואיסוף ציוד אלקטרוני דומה בכמות ובמשקל . (בהתאם לקטגוריות החוק) בעת מסירת ציוד חדש ללקוח.

הגדרת המשווק בחוק הינה רחבה ומכילה כל גורם המגיע במגע ישיר עם צרכנים. מאידך מגבילה ההוראה בסעיף 30(ג) “מקום עסקו” של משווק – נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק.

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית מבוסס על הדיר קטיבה של הפרלמנט האירופי( 2003), המובילה בתחום ההתמודדות עם הבעיה ההולכת ומחריפה של זיהום סביבתי הנגרם בגלל טיפול לא מבוקר בפסולת אלקטרונית, הנודעת כיום בעולם בשם דירקטיבת WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment.

העיקרון עליו מושתת צו ה-WEEE מכונה עיקרון “אחריות היצרן המורחבת” (עיקרון המנחה גם את החוק בארץ).העיקרון קובע כי ראוי להטיל את הנטל הכלכלי של התמודדות עם בעיה של פגיעה באיכות הסביבה על הגורם האחראי לזיהום. החוק מגדיר מכסות מיחזור בהתאם לסך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר על ידי יבואנים ויצרנים בהן נדרשת החברה הרלוונטית לעמוד .

אפשרויות פינוי מכשיר חשמלי גדול (מעל 50 ס”מ) למיחזור:

 1. ברשות המקומית – מרכז איסוף עירוני – הבאה עצמאית למרכז המיחזור ברשות המקומית- למציאת מרכז המיחזור הקרוב אליכם , יש לפנות למוקד העירוני (106) או באתר מאי בעמוד הרשות הרלוונטית. 
 2. ברשות המקומית – איסוף ממדרכות הבתים – פינוי ממדרכות הבתים ברשויות החתומות בהסדר עם מ.א.י בלבד. לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
 3. אצל המשווקים – ישן תמורת חדש – ברכישת מכשיר חשמלי חדש השליח מחויב לאסוף את הישן ללא עלות. לפרטים לחצו כאן
 1. כל אדם זכאי להשליך סוללות למיחזור במיכל ייעודי אותו יציב בית העסק, כל עוד נמכרות בבית העסק סוללות. 
 2. במעמד קניה או מכירה, זכאי אדם להעביר למיחזור מוצר דומה לזה אשר קנה בבית העסק, בין אם האספקה היא לבית העסק או לבית הלקוח.

על משווק לא חלת חובות דיווח כי אם חובת רישום ותיעוד של הציוד שנמסר לו למיחזור. עליו לשמור מידע זה כך שיהיה זמין ונגיש למנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו (סעיף 33 לחוק).

משווקים אינם חבים בחובה לעמוד ביעדי מיחזור בדומה ליבואנים או יצרנים אשר חלה עליהם חובת מיחזור של 15% החל משנת 2014 ועד 50% בשנת 2021.

חובת המשווק לשמש תשתית איסוף נוחה להחזרת פסולת ע”י הציבור לשם העברתו לטיפול מוסדר באופנים הבאים:

1. איסוף  מלקוחותיו, בעת הגעתם למקום העסק לקניית מוצר חדש , פסולת דומה למיחזור. במקרה של  סוללות, יקבל המשווק ויעבירן למיחזור ללא כל מגבלה.

2. איסוף מלקוחותיו, בעת מסירת ציוד בבית הלקוח או במקום המסירה של הציוד החדש, פסולת דומה למיחזור.

3. התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.

זכויות הקונה בנוגע לפינוי מוצרי חשמל ישן למיחזור במועד אספקת מוצר חדש לבית הלקוח

על המשווק עצמו או מי מטעמו (המוביל) החובה על פי חוק לדאוג ולהעביר את המוצר הישן אך ורק למיחזור מוכר באמצעות תאגיד מ.א.י באחד ממפעלי המיחזור הקרובים. המשווק מקבל ממ.א.י שיפוי מלא למלוא העלויות לביצוע פינוי המוצר, בעבור כל יחידה המפונה כחוק.

ככל ונוכחתם כי המוצר הישן שפונה , לא הועבר כדין למיחזור, אנא העבירו מידע זה למ.א.י ולמשרד להגנת הסביבה בתלונה מפורטת.

במידה ולא פונה מוצר ישן לבקשתכם במעמד מסירת מוצר חדש אשר הזמנתם מאחד מהמשווקים שהתקשרו עם מ.א.י (לרשימת לקוחות מ.א.י) .

 1. אנו ממליצים תחילה לפנות למשווק (לא למוביל או לחנות) ולברר את פרטי האירוע ואופן הטיפול הראוי.
 2. ככל ולא נמצא פתרון לנושא, אנא מלאו את טופס התלונה לידיעת המשווק ולטיפולו , לשם אכיפת מתן השירות ההולם בהתאם להנחיות ונהלי מ.א.י המועברים למשווק.
 3. להגשת תלונה למשרד להגנת הסביבה, יש לצרף צילום חשבונית רכישה ותיאור המקרה באופן מפורט למייל: pniot@sviva.org.il

אפשרויות פינוי מכשיר חשמלי גדול (מעל 50 ס”מ) למיחזור:

 1. ברשות המקומית – מרכז איסוף עירוני – הבאה עצמאית למרכז המיחזור ברשות המקומית- למציאת מרכז המיחזור הקרוב אליכם , יש לפנות למוקד העירוני (106) או באתר מאי בעמוד הרשות הרלוונטית. 
 2. ברשות המקומית – איסוף ממדרכות הבתים – פינוי ממדרכות הבתים ברשויות החתומות בהסדר עם מ.א.י בלבד. לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
 3. אצל המשווקים – ישן תמורת חדש – ברכישת מכשיר חשמלי חדש השליח מחויב לאסוף את הישן ללא עלות. לפרטים לחצו כאן

בהתאם לסעיף 30(א) לחוק , מחויב משווק בפינוי חינם מבית הלקוח. יחד עם זאת כלל האצבע הינו כי על המוצר הישן להיות מוכן לפינוי כשהוא מנותק מחשמל, מים וגז, איננו מזיק ואיננו מצריך מעבר מכשולים.

פירוט הנהלים ניתן למצוא בדף הנחיות למשווקים.

 • על המוצר החדש להיות מוכן ומנותק מכל תשתית כגון מים, גז, חשמל ארון, רצפה או רהיט טרם הפינוי.
 • על המוצר להיות נגיש באופן בטיחותי הן להעמסה, לפינוי ולהעברה לרכב המוביל
 • המוביל לא ימתין לפירוק או הכנת המוצר לפינוי.
 • המוצר יפונה ממקום דומה למקום בו סופק המוצר החדש.
 • פינוי המוצר אינו כרוך בכל סיכון לנפש או רכוש.
 • לא נדרשת עבודה ייחודית לפירוק, הובלה או אמצעים נוספים לשם פינוי המוצר הישן.
 • המוצר הישן נקי וריק מכל תכולה למעט חלקים אינטגרלים בו כגון מדף מקרר. לדוגמא מכונת כביסה המלאה במים לא תפונה או מקרר בו יש קרח בכמות משמעותית.
בכל מקרה חריג , בו לא ניתן לפנות את המוצר, רשאי המשווק או מי מטעמו (המוביל לדוגמא) להציע שירות נוסף בתשלום עבור הכנת המוצר לשם העברתו למיחזור באמצעות מ.א.י.

גם במכירה המתבצעת באופן מקוון (עסקת מכר מרחוק) המשווק יפנה את הציוד הישן בהתאם לנוהל זה, באופן שבו סיפק ללקוח את המוצר החדש או בדרך יעילה אחרת.

 1. קבלת מוצר ישן דומה למיחזור במעמד מסירת המוצר החדש, ולהעבירו למיחזור ללא כל עלות מצד הלקוח, למעט עלות פינוי חריגה.
  ראה הנחיות המשרד להגנ”ס בקישור זה. 
 2. על המשווק להתקשר עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת המימון עבור  הפינוי ככל והוא זכאי לכך. 
 3. לצפיה באתר המשרד להגנת הסביבה בענין חובת פינוי מוצר חשמלי ישן מבית הלקוח
 1. חובת משווק המוכר מוצרי חשמל מכל סוג בחנות (מפנס ועד מקרר)  לאפשר ללקוח למסור מוצר חשמלי למיחזור דומה למוצר אותו רכש  (דומה באופן קטגוריאלי כמפורט בחוק בתוספת הראשונה) .
 2. על משווק חלה החובה להתקשרות עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.
 1. משווק המוכר סוללות יציב מיכל לאיסוף סוללות ויאפשר לכל אדם להשליך סוללות במיכל, מבלי קשר לרכישה אחרת בבית העסק (בשונה מהשלכת פסולת אלקטרונית וחשמלית).
 2. על המשווק חלה חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.

תהליך ההתקשרות עם תאגיד מ.א.י עבור משווקים

על המשווק עצמו או מי מטעמו (המוביל) החובה על פי חוק לדאוג ולהעביר את המוצר הישן אך ורק למיחזור מוכר באמצעות תאגיד מ.א.י באחד ממפעלי המיחזור הקרובים. המשווק מקבל ממ.א.י שיפוי מלא למלוא העלויות לביצוע פינוי המוצר, בעבור כל יחידה המפונה כחוק.

ככל ונוכחתם כי המוצר הישן שפונה , לא הועבר כדין למיחזור, אנא העבירו מידע זה למ.א.י ולמשרד להגנת הסביבה בתלונה מפורטת.

אפשרויות פינוי מכשיר חשמלי גדול (מעל 50 ס”מ) למיחזור:

 1. ברשות המקומית – מרכז איסוף עירוני – הבאה עצמאית למרכז המיחזור ברשות המקומית- למציאת מרכז המיחזור הקרוב אליכם , יש לפנות למוקד העירוני (106) או באתר מאי בעמוד הרשות הרלוונטית. 
 2. ברשות המקומית – איסוף ממדרכות הבתים – פינוי ממדרכות הבתים ברשויות החתומות בהסדר עם מ.א.י בלבד. לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
 3. אצל המשווקים – ישן תמורת חדש – ברכישת מכשיר חשמלי חדש השליח מחויב לאסוף את הישן ללא עלות. לפרטים לחצו כאן

בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק , מחויב משווק לפרסם לכלל לקוחותיו את מקום החזרת הציוד והסוללות וגם מגבלות רלוונטיות לענין זה. להלן נוסח פרסום מומלץ על ידי תאגיד מ.א.י:

1. הודעה כללית בבית העסק

 “קונה נכבד, בהתאם להוראות החוק, הנך רשאי למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בבית עסק זה.  לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה.

 מקום מסירת הפסולת הינו _______________”

2.הודעה כללית בבית לענין פינוי בעת אספקה לבית הלקוח

“קונה נכבד/ה, בהתאם להוראות החוק הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה, במעמד מסירת המוצר שרכשת, פסולת חשמלית ואלקטרונית דומה למוצר אותו רכשת. הפסולת תימסר למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת.

לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה.”

3.הודעה על אמצעי האיסוף:  “מיכל איסוף פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני/מנורות/סוללות. אין להשליך פסולת מסוג אחר. אין להשליך פסולת מזיקה”.

פוסטר לדוגמא של מוקדי האיסוף של מ.א.י
פוסטר לדוגמא של מוקדי האיסוף של מ.א.י

משווקים שהתקשרו עם מ.א.י זכאים להצבה חד פעמית של מכלי איסוף ולפינויים לפי קריאה.

דוגמא למוקד איסוף של מ.א.י

תהליך ההתקשרות עם מ.א.י. מבוצע בשלושה שלבים:

 1. חתימה על הסכמי התקשרות עם מ.א.י – ראה הסכמים
 2. מילוי תבנית קובץ לשם הקמת מוקדי איסוף – יש למלא נתוני הקובץ לשם הטענתם למערכת מ.א.י.
 3. ביצוע רישום של הפסולת הנאספת אצל המשווק ודיווח למאי באופן שוטף.

בהתאם לחוק לא תגבה תמורה מהמשווק וכן לא תשולם תמורה למשווק עבור תהליך האיסוף, ההצבה והפינוי, למעט תשלום לכיסוי עלות המיכלים במקרה של אובדן, נזק או גניבה של מיכלי האצירה שהוצבו אצל המשווק, על ידי מ.א.י. 

על מנת להתקשר עם מ.א.י כגוף יישום מוכר שאושר ע”י המשרד להגנת הסביבה, ניתן ליצור איתנו קשר להשלמת הליך ההתקשרות בקישור זה.

מ.א.י הינו גוף יישום מוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה המעמיד לרשות המשווקים, הן בפריסה ארצית והן בפריסה מצומצמת, פתרון הוליסטי ומלא לאצירת פסולת אלקטרונית ופינוייה והכל בהתאם להסדרים יעילים ונוחים לצרכניהם בהתאם לדרישות החוק.